Zmiany w KSH

Dematerializacja akcji

Trwa proces dematerializacji akcji w Spółce

Informacje wstępne

Dematerializacja akcji to pozbawienie dokumentów akcji ich fizycznej (papierowej) formy i zamiana na odpowiednik w postaci zapisu elektronicznego (postać cyfrowa akcji).

Posiadane dotychczas akcje nie będą mieć już formy fizycznej - zostaną odwzorowane zapisem w odpowiednim Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot, np. Dom Maklerski, czy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).

Podstawą prawną procesu dematerializacji akcji jest Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) - dalej "Ustawa", która wchodzi w życie dnia 01-03-2021 roku. Zobacz akt prawny

Dane osobowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy, osób uprawnionych z akcji, w tym także ich pełnomocników, przedstawicieli ustawowych lub reprezentantów znajduje się można znaleźć tutaj [ plik: Dematerializacja - Akcjonariusze.pdf ]

Rejestr Akcjonariuszy

Więcej informacji na temat Rejestru Akcjonariuszy (opracowane przez DM NAGIVATOR S.A.) można znaleźć tutaj
[ https://www.navigatorcapital.pl/rejestr-akcjonariuszy-faq/ ]

Wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 25 września 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MPIK S.A. dokonało wyboru uprawnionego podmiotu, który będzie prowadzić Rejestr Akcjonariuszy Spółki.

Wybrany podmiot

DM NAVIGATOR S.A.

00-105 Warszawa, ul. Twarda 18
KRS: 0000274307
tel.: +48 22 630 83 33
fax: +48 22 630 83 30
email: biuro@navigatorcapital.pl

Dom Maklerski Navigator Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-105, przy ul. Twardej 18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, kapitał zakładowy w wysokości 1.400.000,00 zł, w całości wpłacony

czytaj więcej...

Wezwania Akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce

Celem przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji w Spółce, Zarząd na stronie Spółki publikuje wezwania Akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce.
Wezwania zostały opublikowane także w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wezwanie nr 1

z dnia 30 września 2020 roku

Zarząd spółki pod firmą MPIK S.A. z siedzibą w Warszawie numer KRS 0000587756 („Spółka”) działając na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw niniejszym
po raz pierwszy
wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce („Wezwanie”). Dokumenty akcji będą odbierane od Akcjonariuszy w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, w dni robocze w godzinach pracy Spółki, tj. od godz. 9 do godz. 17.

Pobierz pełną treść wezwania
(wraz załącznikami)

Wezwanie nr 2

z dnia 29 października 2020 roku

Zarząd spółki pod firmą MPIK S.A. z siedzibą w Warszawie numer KRS 0000587756 („Spółka”) działając na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw niniejszym
po raz drugi
wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce („Wezwanie”). Dokumenty akcji będą odbierane od Akcjonariuszy w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, w dni robocze w godzinach pracy Spółki, tj. od godz. 9 do godz. 17.

Pobierz pełną treść wezwania
(wraz załącznikami)

Rezygnacja z trzech kolejnych wezwań

Zarząd Spółki, kierując się następującymi okolicznościami:

  1. Stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 19 października 2020 roku, wskazującym, że celem przepisu dotyczącego dokonywania pięciu wezwań akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce było doprowadzenie do złożenia w Spółce wszystkich akcji, żeby nadać im postać elektroniczną.
  2. Biorąc pod uwagę, że od samego początku istnienia Spółki w Spółce występuje tylko dwóch akcjonariszy (wg stanu na dzień 10-12-2020 r.), gdzie
    • akcjonariuszem większościowym (posiadającym 92% udziałów w kapitale zakładowym) jest Prezes Zarządu Spółki,
    • drugim akcjonariuszem (posiadającym 8% udziałów w kapitale zakładowym) jest Członek Rady Nadzorczej Spółki,
  3. Mając na uwadze, że wszystkie akcje Spółki zostały złożone przez akcjonariuszy w Spółce już po pierwszym wezwaniu,

Zarząd Spółki postanawił odstąpić od ogłaszania trzech pozostałych wezwań. Poniżej Oświadczenie Zarządu Spółki w tym zakresie.

Oświadczenie Zarządu Spółki

[ z dnia 10 grudnia 2020 roku ]

Zarząd Spółki pod firmą MPIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587756, NIP: 5272751220, REGON: 363056031, kapitał zakładowy 150 000,00 zł (wpłacony w całości) („Spółka”)
w związku z wejściem w życie w dniu 20 września 2019 r. ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) („Ustawa”)
niniejszym z uwagi na zdeponowanie w Spółce wszystkich akcji Spółki przez dwóch akcjonariuszy
postanawia odstąpić od ogłaszania trzech pozostałych wezwań.

Zobacz Oświadczenie
Dematerialiacja akcji

Dane kontaktowe

Wszelkie sprawy związane z dematerializacją akcji w Spółce oraz pomoc z tym związaną można uzyskać w siedzibie Spółki (00-844 Warszawa, ul. Grzybowa 87)

w dni robocze w godz. 9:00 - 17:00 (po uprzednim umówieniu spotkania)
Napisz do nas tel. 577-466-855